Is het lidmaatschap wat voor jou ?

Het doel van de vereniging is het leggen en versterken van een band van vriendschap tussen haar leden, het (doen) uitwisselen van zakelijke ervaringen binnen de ledenkring, het bevorderen van de kennis der leden op het gebied onder andere van de staat- en bedrijfshuishoudkunde.

Mannelijke personen kunnen toetreden die een leidende positie bekleden dan wel hebben bekleed in onderneming of beroep.


Lid worden:

1. Aspirant- leden dienen te allen tijde door twee leden van de Economische Club aangemeld te worden bij het bestuur van de club. Dit dient vergezeld te gaan van zoveel mogelijk informatie over de persoon zonder dat de persoon zelf op de hoogte is van zijn aspirant-lidmaatschap. Informatie over de persoon kan eventueel bestaan uit: leeftijd, woonplaats, werk, vrouw en kinderen.

2. Het bestuur kijkt vervolgens of de persoon in kwestie voldoet aan de door het bestuur en de leden vastgestelde criteria voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de economische Club.

3. Als het bestuur de overtuiging is toegedaan dat de persoon in kwestie van toegevoegde waarde is, als ook een aanwinst voor onze club, zal deze door de secretaris worden voorgesteld aan alle leden. Dit gebeurt via e-mail.

4. Leden van de club hebben vervolgens 14 dagen de tijd om te reageren op het aankomende lidmaatschap van het aspirant-lid. Mocht(en) één of meerdere leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap van een bepaalde persoon kunnen zij dit kenbaar maken aan de voorzitter van de club. De voorzitter zal vervolgens kennis nemen van de bezwaren en deze terugkoppelen aan de overige bestuursleden. Het bestuur zal vervolgens bepalen of de bezwaren dusdanig zwaarwegend zijn dat lidmaatschap in deze niet wenselijk geacht wordt. Alle aangedragen bezwaren als ook de voordrachten
zullen te alle tijde door het bestuur met volstrekte discretie behandeld worden. Er zal dan ook nooit naar de overige leden bekend gemaakt worden welke
persoon of personen bezwaar maken tegen het lidmaatschap van een voorgedragen aspirant als ook de inhoud en aard van de bezwaren.

5. Als er vanuit de club geen bezwaren bestaan tegen het lidmaatschap van een aangedragen persoon zal deze persoon door de voorzitter benaderd worden, met referte aan de beide heren die hem aangedragen hebben, met de vraag of hij geïnteresseerd is in het lidmaatschap van onze prachtige club.
Hij zal meteen uitgenodigd worden voor de eerstvolgende bijeenkomst van de club.

De leden betalen jaarlijks uiterlijk één maand na de jaarvergadering de in die vergadering vastgestelde contributie.
Voor leden die in de loop van een verenigingsjaar toetreden wordt de contributie over dat jaar door het bestuur vastgesteld.

Ook kan u om het proces op te starten twee leden zoeken die u aanbevelen. Deze leden moeten meer dan twee jaar lid zijn en moeten u langer dan een jaar kennen. U kunt hen invullen in onderstaand formulier.
Bij de behandeling van uw aanvraag zullen zij gevraagd worden om hun aanbeveling te bekrachtigen.

* Ook een gesprek met het bestuur kan een onderdeel uitmaken van het aanvraagproces.
* Als u geen leden kent, dan kunt u een bijzonder verzoek indienen bij het bestuur via 
email: economischeclub@gmail.com


Formulier Aanmelding Lidmaatschap