Statuten

STATUTENWIJZIGING/20150433.01/SB


Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr Eggo Johannes van Leusden, notaris

te Zwijndrecht:

De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op @ te @

gehouden algemene ledenvergadering van Sociëteit De Economische Club, statutair

gevestigd te Zwijndrecht, kantoorhoudende te 3332 BH Zwijndrecht, Tolhuis 47,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

40323802 -in welke vergadering hij/zij tevens tot het verlijden van deze akte is

gemachtigd- hierbij dat de statuten van de stichting zijn gewijzigd als volgt


NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: Sociëteit De Economische Club.

2. Zij is gevestigd te Zwijndrecht.


DOEL.

Artikel 2.

Het doel van de vereniging is het leggen en versterken van een band van vriendschap

tussen haar leden, het (doen) uitwisselen van zakelijke ervaringen binnen de

ledenkring, het bevorderen van de kennis van de leden op het gebied onder andere

van de staat- en bedrijfshuishoudkunde.


MIDDELEN.

Artikel 3.

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. regelmatige bijeenkomsten van haar leden;

b. het zich doen voorlichten door -interne of externe- deskundigen op het gebied

waarop voorlichting gewenst wordt;

c. het samenwerken met andere verenigingen, welke daarvoor in aanmerking

komen;

d. alle andere middelen (waaronder excursies, welke aan het doel van de vereniging

bevorderlijk kunnen zijn.

VERENIGINGSJAAR.

Artikel 4.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december

daaraanvolgend.


DUUR.

Artikel 5.

De vereniging, opgericht vijf en twintig januari negentienhonderd zeven en vijftig, is

thans aangegaan voor onbepaalde tijd.


ORGANEN.

Artikel 6.

De vereniging heeft als organen een ledenvergadering en een bestuur.


LEDEN.

Artikel 7.

1. Leden kunnen zijn mannelijke personen, die een leidende positie bekleden dan

wel hebben bekleed of wel in enige tak van onderneming of beroep zelfstandig

gevestigd zijn en die te goeder naam en faam bekend staan.

2. De leden worden onderscheiden in:

a. ereleden,

b. gewone leden.

3. Ereleden zijn personen, die aan de vereniging belangrijke diensten hebben

bewezen en als zodanig door en in een ledenvergadering zijn benoemd.

4. Gewone leden zijn personen die zijn aanbevolen door twee of meer leden,

voldoen aan het gestelde in het eerste lid en door het bestuur, gehoord de

ledenvergadering, met algemene stemmen zijn toegelaten.


BEËINDIGING LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

Het lidmaatschap eindigt:

a. door schriftelijke opzegging door het lid vóór één december, in welk geval het

lidmaatschap eindigt per één en dertig december van het lopende verenigingsjaar;

b. door opzegging namens de vereniging door de ledenvergadering op voorstel van

het bestuur;

c. door ontzetting door het bestuur wegens:

I. handelen in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement;

II. handelen in strijd met besluiten van de vereniging;

III. onredelijke benadeling van de vereniging.

Tegen de ontzetting staat beroep open op de ledenvergadering.

d. door overlijden.


BESTUUR.

Artikel 9.

Het bestuur bestaat uit vijf leden.

De voorzitter wordt voor drie jaren gekozen uit en door de gewone leden tijdens een

ledenvergadering in maart, tenzij door tussentijds aftreden een extra ledenvergadering

noodzakelijk is.

De overige vier leden worden eveneens voor drie jaren gekozen uit en door de gewone

leden tijdens bedoelde vergadering.

Het bestuur bepaalt wie secretaris, penningmeester, waarnemend voorzitter en

algemeen adjunct zal zijn.

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Bestuursleden zijn steeds herkiesbaar voor een periode van drie jaren.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het

dagelijks bestuur gezamenlijk.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 10.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. na afloop van de drie jaarlijkse periode;

b. door tussentijds bedanken;

c. bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, bedoeld in artikel 8 van de

statuten.

In het sub b en c bedoelde geval onderneemt het bestuur zo spoedig mogelijk stappen

om in de vacature te kunnen voorzien.

Dit nieuwe bestuurslid treedt af op de datum, waarop zijn voorganger had moeten

aftreden.


GESCHILLENCOMMISSIE.

Artikel 11.

Teneinde geschillen, welke tussen de leden onderling ontstaan, te kunnen oplossen en

daarin uitspraak te doen, kan, indien zich een zodanig geschil voordoet, een

geschillencommissie benoemd worden, bestaande uit drie leden.

De voorzitter van de vereniging is lid-voorzitter van de geschillencommissie. De beide

andere leden worden door de ledenvergadering uit haar midden benoemd.

Indien de voorzitter van de vereniging moet worden vervangen, dan is de waarnemend

voorzitter lid-voorzitter van de geschillencommissie.


VERGADERINGEN.

Artikel 12.

De leden komen bijeen in ledenvergaderingen en in bijeenkomsten.

De ledenvergadering behandelt verenigingszaken en is bevoegd de vereniging en haar

leden bindende besluiten te nemen.

De ledenvergadering kan slechts bindende besluiten nemen, indien tenminste de helft

van de leden aanwezig is.

Is het vereiste aantal niet opgekomen, dan kunnen in een binnen dertig dagen daarna

te houden ledenvergadering dezelfde agenda behandeld en bindende besluiten

genomen worden, ongeacht het aantal dan aanwezige leden.

Eenmaal per jaar -zo mogelijk in de maand maart- wordt in een ledenvergadering door

het bestuur verslag uitgebracht over de werkzaamheden van het afgelopen

verenigingsjaar en een rekening van ontvangsten en uitgaven overgelegd.

In deze vergadering worden bestuursverkiezingen gehouden.

Overigens worden extra ledenvergaderingen belegd, indien het bestuur of één/tiende

van de stemgerechtigde leden dit nodig oordeelt. Aan een schriftelijk verzoek van

bedoelde één/tiende van de stemgerechtigde leden voldoet het bestuur binnen vier

weken. De bijeenkomsten hebben ten doel het vrije verkeer tussen de leden onderling

te bevorderen het uitwisselen van gedachten over bijzondere onderwerpen en het

houden of doen houden van lezingen.


GELDMIDDELEN.

Artikel 13.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies en andere baten.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bepaald in de in het vierde lid van artikel 12

bedoelde ledenvergadering.

KASCOMMISSIE.

Artikel 14.

De controle van de rekening en verantwoording van het bestuur wordt opgedragen aan

een kascommissie, bestaande uit twee leden, geen bestuursleden, van welke leden er

jaarlijks één aftreedt. De kascommissie brengt verslag uit in de in het vierde lid van

artikel 12 bedoelde ledenvergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.


Artikel 15.

Nadere regels worden gegeven in het door de ledenvergadering vast te stellen

Huishoudelijk Reglement.

De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet strijden met de inhoud van

de Statuten.


STATUTENWIJZIGING.

Artikel 16.

Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met minstens twee/derde

van de geldig uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering, waarin tenminste

drie/vierde van het aantal leden aanwezig is.

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt de beslissing verdaagd tot een

binnen tien tot veertig dagen daarna te houden ledenvergadering, waarin twee/derde

van de uitgebrachte stemmen voldoende is om een besluit te nemen.

Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen beschouwd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel uiterlijk binnen zes weken daarna in een

nieuwe vergadering in stemming gebracht.

Voorstellen tot wijziging moeten aan de leden duidelijk omschreven, zo mogelijk

veertien en tenminste zeven dagen van tevoren worden bekend gemaakt,

onverminderd de bepalingen van de artikelen 42 en 43 van boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek.


ONTBINDING.

Artikel 17.

Ontbinding van de vereniging kan geschieden door een besluit van de

ledenvergadering genomen net twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een

ledenvergadering, waarin minstens drie/vierde van het aantal leden aanwezig is.

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt de beslissing verdaagd tot een

binnen tien tot veertig dagen daarna te houden ledenvergadering, waarin twee/derde

van de uitgebrachte stemmen voldoende is om een besluit te nemen, onverminderd de

artikelen 42 en 43 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

In de vergadering, waarin het besluit tot ontbinding wordt genomen, worden drie

personen aangewezen, die met de vereffening worden belast. Deze brengen hun

eindverslag uit in een door hen schriftelijk bijeen te roepen slotvergadering, in welke

vergadering voor de vereffening décharge kan worden verleend.

Baten, welke na voldoening van alle schulden aanwezig mochten zijn, worden

overgedragen aan een in deze slotvergadering aangewezen rechtspersoon, welke

eenzelfde of charitatief doel nastreeft. Overdracht van alle baten en lasten van de

vereniging om niet aan een rechtspersoon als hierboven bedoeld, wordt met

vereffening gelijkgesteld.


SLOTBEPALING.

Artikel 18.

In gevallen waarin deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist

de ledenvergadering.

De uitlegging van de statuten berust bij het bestuur, behoudens beroep op de

ledenvergadering.

Slot.

De comparant verklaarde ten slotte:

dat van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de

notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (Bijlage).

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Zwijndrecht op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting

daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud te hebben

kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen

persoon en tenslotte door mij, notaris