Privacy Policy


Vereniging Sociëteit "De Economische Club" hecht veel waarde aan de bescherming van

uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie

geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy

te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging

Sociëteit "De Economische Club" houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt

met zich mee dat wij in ieder geval:

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Sociëteit "De Economische Club" zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging Sociëteit "De Economische Club"
Secretaris

economischeclub@gmail.com